Skip to main content

Jānis Kloviņš , Dr. biol., Prof.
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (BMC)
Zinātniskās padomes priekšsēdētājs

Izglītība

 •     Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte, bakalaurs, 1993
 •     Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte, maģistrantūra, 1995
 •     Latvijas Universitāte un  Leidenes Universitāte (Nīderlande), doktorantūra, 1999

Pieredze

 • LU Biomedicīnas Pētījumu un Studiju Centrs, zinātniski pētījumi RNS saturošo vīrusu gēnu ekspresijas regulācijā, laborants, 1991-1995
 • LU Biomedicīnas Pētījumu un Studiju Centrs, pētījumi RNS saturošo vīrusu gēnu ekspresijas regulācijā un Laima slimības izraisītājas B. burgdorferi molekulārajā diagnostikā, asistents, 1993-1999
 • Upsalas Universitātes Neirozinātnes institūts, G-proteīnu saistošo receptoru strukturālie, evolūcijas un farmakoloģiskie pētījumi, pētnieks, 2001-2004
 • LU Biomedicīnas Pētījumu un studiju centrs, aptaukošanās un diabēta ģenētisko pamatu pētīšana, G-proteīnu saistošo receptoru struktūras, funkciju, evolūcijas un farmakoloģiskie pētījumi, ģenētisko diagnostikas testu izstrāde, vadošais pētnieks, 2000- pašlaik
 • BMC Latvijas Genoma Centra vadītājs, Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes projekta vadītājs, 2005- pašlaik
 • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktors, 2010– pašlaik

Projekti

 •     Dažādu COVID-19 slimības ilgtermiņa blakusefektu saistības ar molekulārajiem faktoriem noskaidrošana Latvijas populācijā
 •     Augsta holesterīna līmeņa poligēno mehānismu analīze ar zema pārklājuma visa genoma sekvenēšanu pacientiem ar klīniski diagnosticētu vai iespējamu ģimenes hiperholesterinēmiju
 •     COVID-19 saistīto paraugu biobankas un asociēto datu integrētās platformas izveide Latvijā
 •     Dinamiska cilvēka mikrobioma datu platforma un interpretācijas rīks personalizētām veselības rekomendācijām
 •     Cilvēka asins mikrobioma izcelsmes un izmaiņu izpēte un tā saistība ar hroniskajām slimībām
 •     Multidisciplinārs pētījums par sadzīvē iegūtas sepses pacientiem izdzīvotājiem Latvijā
 •     Zināšanu un biobankas resursu integrācija metabolo slimību personalizētas profilakses un ārstēšanas attīstībā, izmantojot visaptverošu translācijas pieeju (INTEGROMED)
 •     MiRNS nozīme saimniekorganisma-zarnu mikrobioma mijiedarbībā metformīna terapijas kontekstā uz metabolisma traucējumu fona
 •     Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra infrastruktūras attīstība pētniecības un tehnoloģiju pārneses kapacitātes stiprināšanai biomedicīnas un biotehnoloģijas jomās
 •     Metformīna terapijas ietekmējošo faktoru savstarpējās mijiedarbības izpēte 2.tipa cukura diabēta ārstēšanas efektivitātes prognozēšanai
 •     Molekulāro marķieru identificēšana hipofīzes adenomu veidošanās, attīstības gaitas un terapijas efektivitātes prognozēšanai
 •     BBMRI-ERIC pielietošana un izmantošana veselības uzlabošanai (ADOPT BBMRI-ERIC)
 •     Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās izcilības un institucionālās attīstības veicināšana
 •     Jaunu in vitro diagnostikas un prognostiskas līdzekļu izstrāde individualizētai audzēju un mitohondriālo saslimšanu ārstēšanai
 •     Pētījumi jaunu ģenētisko un imūndetekcijas diagnostikas metožu izveidei
 •     Diabēta un kardiovaskulāro komplikāciju molekulārie mehānismi, farmakoģenētika un jauni ārstniecības līdzekļi
 •     Sagatavošanās vizīte projektam „Hipofīzes audzēju attīstības, progresijas un terapijas ģenētika un funkcionalitāte”
 •     BBMRI – Lielas Prospektīvas kohortas (BBMRI-LPC)
 •     Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība
 •     Jaunu DNS diagnostikas testu izstrāde un validācija lietošanai klīniskajā praksē
 •     Jaunu G-proteīnu saistošo receptoru farmakoloģisko testa komplektu izstrāde aktīvo vielu monitoringam
 •     Diabēta un sirds-asinsvadu slimību farmakoģenētika, zāļu mērķreceptoru testēšana
 •     Metabolisma un endokrīno slimību ģenētika
 •     Genotipēšanas un sekvenēšanas pakalpojumi
 •     Adipocītu adipoģenēzes, lipolīzes un adipokīnu sintēzes regulācijā iesaistītu jaunu G-proteīnu saistošo receptoru funkcionāla un ģenētiskā izpēte
 •     Farmakoģenētisko markeru noteikšana metformīna efektivitātes un blakusefektu prognostikai otrā tipa diabēta terapijā
 •     Ķermeņa masas regulācijas individuālās variācijas molekulārie faktori
 •     Vienotas un visiem pētniekiem pieejamas datu bāzes izveide par galveno dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo patoloģiju un to riska faktoru izplatību Latvijas iedzīvotājiem
 •     Bērnu mirstību un invaliditāti ietekmējošo slimību mūsdienīgu agrīnās diagnostikas, profilakses un terapijas pasākumu izstrāde
 •     G-proteīnu saistošo receptoru ligandi –jauni potenciāli medikamenti
 •     Jaunu tehnoloģiju izstrāde un aprobācija ģenētisko diagnostikas testu ieviešanai Latvijā
 •     Metabolisma un homeostāzes regulācijas ģenētisko faktoru izpēte
 •     Molekulāri ģenētisko analīzes metožu izstrāde un izmantošana ģenētiskajos pētījumos: Latvijas genoma centra pakalpojumi.
 •     Centrālā nervu sistēmā lokalizēto G-proteīna saistīto receptoru strukturāli-funkcionāla izpēte un jaunu ligandu noskaidrošana
 •     Melanokortīnu receptoru struktūras, funkciju un molekulārās evolūcijas pētījumi
 •     Hipotalāma melanokortīna sistēmā iesaistīto gēnu polimorfisma analīze un tā saistība ar cilvēka ķermeņa enerģijas homeostāzes novirzēm Latvijā