Skip to main content

 

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Docente

RSU Medicīnas vēstures institūts

2016 - pašlaik

Muzeja attīstības vadītāja

RSU Komunikācijas departaments

2011 - pašlaik

Medicīnas vēstures izpētes un ekspozīciju darba nodaļas galvenā speciāliste

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

2015 - 2017

Lektore

RSU Medicīnas vēstures institūts

2013 - 2015

Asistente

RSU Medicīnas vēstures institūts

2011 - 2013

Stundu pasniedzēja

RSU Medicīnas vēstures institūts

2007 - 2010

Ārste - rezidente

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca

2005 - 2011

Zinātniski izglītojošā darba nodaļas speciāliste

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

 

 

Izglītība

2014

Dr. med.

RSU

Doktorantūras nodaļa, studiju programma "Medicīna"

Specialitāte – medicīnas vēsture. Promocijas darba tēma: „Psihiatrijas attīstība Latvijā no 1918. līdz 1940. gadam"

Vadītāji: Prof. Dr. med. Juris Salaks un asoc. prof. Dr. med. Biruta Kupča

2007 - 2010

Internista kvalifikācija

RSU

Tālākizglītības fakultāte, studiju programma "Rezidentūra medicīnā"

2001 - 2007

Ārsta grāds

RSU

Medicīnas fakultāte

1989 - 2001

Vidējā izglītība

Bauskas 1. vidusskola

 

 

asniegumi

Pētniecības darbības virzieni

Medicīnas un dzīvības zinātņu vēsture
Psihiatrijas vēsture
Medicīnas vēstures materiālais un nemateriālais mantojums
Medicīnas muzeoloģija

Docētie studiju kursi

Medicīnas un dzīvības zinātņu vēsture

Docēšanas pieredze ārvalstīs

Dalība ​ERASMUS Teaching Stuff Mobility ​programmā:

Kauņas Medicīnas universitātē (2011)
Tartu Universitātē (2012)
Viļņas Universitātē (2013)
Romas La Sapienza universitātē (2016)​

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

Vadītie:
promocijas darbi: 1

Recenzētie:
bakalaura: 1

Dalība zinātnisko izdevumu redkolēģijās

Zinātnisko rakstu krājums Acta Medico-Historica Rigensia (2016)​

Tēžu krājums Abstracts or the XXVII International Baltic Conference on the History of Science (2015)

Dalība profesionālās asociācijās

Latvijas Medicīnas vēsturnieku asociācija

​European Association of Museums of History of Medicine and Health

Apbalvojumi un atzinības

2015.gads: Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas Fēliksa balva ​

Publikācijas

Zinātnisko rakstu krājumos

Lībiete, I. Psihiatriskās aprūpes problēmas Latvijā 20. gs. 20.-30. gados. Acta Medico-Historica Rigensia. Vol X, Rīga, 2016, 57.-89. lpp.​

Lībiete, I. Jānim Stradiņam jubilejā. Acta Medico-Historica Rigensia. Vol X, Rīga, 2016, 9.-12. lpp.​

Lībiete, I. Fighting Schizophrenia: Beginnings of Somatic Treatments in Psychiatry in Riga Sarkankalns Hospital in the 1930s. Baltic Journal of European Studies, vol.1, No.1(9), 2011, pp. 257–268.​

Lībiete, I. Latvijas Universitātes Psihiatrijas katedras izveide un darbība 20. gs. 20. gados. Latvijas Universitātes Raksti. Zinātņu vēsture un muzejniecība, Nr.763, 2011, 54.–64. lpp.​

Lībiete, I. Latvijā pirmā psihiatriskā kolonija ārsta A. Laksberga atmiņās. Acta Medico – Historica Rigensia, Nr.9, 2010, 368.–375. lpp.​

Lībiete, I. Verners Kraulis (1904–1944) – spilgta personība Latvijas psihiatrijas vēsturē. Latvijas Universitātes Raksti. Zinātņu vēsture un muzejniecība, Nr.780, 2012, 182.–195. lpp.​

Zinātnisko konferenču tēžu krājumos

Салакс Ю., Либите Е. Илья Мечников и нобелевская премия. // Материалы III (XIII) Съезда Российского общества историков медицины,посвященного 70-летию РОИМ / К.А. Пашков (отв. ред.). М., 2016, - с.188– 191.​

Lībiete, I. Senākais Rīgā iespiestais medicīniska rakstura sacerējums: Daniela Hermaņa "De Monstroso Partu..." (1596). RSU 2016. gada zinātniskā konference. Tēzes, Rīga, 2016, 352. lpp.

Lībiete, I. Cured yesterday of my disease, I died last night of my physician : the medical records of Peter von Biron. Historiae Scientiarum Baltica 2015 : Abstracts of the XXVII International Baltic Conference on the History of Science. Riga; Jelgava, 2015, pp. 36-37.

Lībiete, I. Elitārā psihiatrija: privātās nervu klīnikas Latvijā 20. gadsimta 20.–30. gados. RSU 2015. gada zinātniskā konference. Tēzes, Rīga, 2015, 458. lpp.​

Lībiete I. Theatrum Anatomicum: merging Medical Science, Practice and Education in Eighteen-Century Riga. Historie Scientarium Baltica. Abstracts of the XXVI International Baltic Conference on the History of Sciences. Helsinki, 2014, pp. 25–26.​

Lībiete, I. Kokaīnisti un morfinisti ārstu praksē Latvijā 20. gs. 20.–30. gados. RSU 2014. gada zinātniskā konference. Tēzes, Rīga, 2014, 484. lpp.​

Lībiete, I. Latvijas lauku iedzīvotāju iesaiste psihiatriskās aprūpes nodrošināšanā 20. gadsimta 30. gados. Lauku ārstniecība Latvijā: atskats un vērtējums. Medicīnas vēstures simpozijs 2013. gada 18. septembrī. Tēzes un raksti, Rīga, 2013, 61.–62. lpp.​

Libiete, I. Psychiatry and Eugenics in Latvia During the Interwar Period. EAHMH Conference Risk and Disaster in Medicine. Book of abstracts, Lisbon, 2013, pp. 48–49.​

Herzog, U., Libiete, I., Salaks, J. Use of Max Cloetta's Narcotic Solution for Prolonged Sleep Therapy in Latvia in the 1930s. RSU 2013. gada zinātniskā konference. Tēzes, Rīga, 2013, 460. lpp.​

Libiete, I. Brain Studies in University of Latvia between World Wars. ISHN 17th Annual Meeting Abstract Book, Venice, 2012, p. 78.​

Libiete, I., Olsena, S. Ethical and Legal Aspects of Preserving and Exhibiting Materials about the History of Psychiatry in Museums. Abstracts of the XXV International Baltic Conference on the History of Science, Vilnius, 2012, pp. 36–37.​

Lībiete, I. Psihiatriskās aprūpes pieejamība Latvijā 20. gs. 20.–30. gados. RSU 2012. gada zinātniskā konference. Tēzes, Rīga, 2012, 497. lpp.​

Lībiete, I. Взаимодействие Российской школы и Европейских традиций в становлении и развитии психиатрии Латвии. Бюллетень Национального научно-исследовательского института общест-венного здоровья. Материалы Международного симпозиума „Традиции и новаторство в истории отечественной медицины", Mоckвa, 2011, c. 104–105.

Lībiete, I. No patversmes līdz palātai: izmaiņas psihiatriskajā aprūpē Latvijā 20. gs. 30. gados. RSU 2011. gada zinātniskā konference. Tēzes, Rīga, 2011, 452. lpp.​

Либиете, И. Психиатрическая помощь в Латгалии в 20–30-ые годы XX столетия. Мaтepиaлы научной конференции „Проблемы общественного здоровья, здравоохранения, сестринского дела и истории медицины", Грoдно, ГрГМУ, 2010, c. 124–125.​

Lībiete, I. Fighting schizophrenia: beginnings of somatic treatments in Riga Sarkankalns hospital in the 1930's. Abstracts of the 24th International Baltic Conference on the History of Science, Tallinn, 2010, pp. 47–48.​

Lībiete I. Sifiliss, dementia paralytica un malārijas drudža terapija Latvijas psihiatru praksē 20. gadsimta 20. gados. RSU 2010. gada zinātniskā konference. Tēzes, Rīga, 2010, 443. lpp.​

Profesionālos periodiskos izdevumos​

Lībiete, I. Morbus Venereus renesanses laika mākslā. Medicus Bonus, Nr. 24, 2016, 76.-79. lpp.​

Lībiete, I. Greizacības apkarošana. Medicus Bonus, Nr.22, 2015, 78.-79. lpp.​

Lībiete, I. Vezāliju meklējot. Medicus Bonus, Nr.21, 2015, 78. lpp.​

Lībiete, I. Meitene, kas lasīja domas: paranormālas parādības eksakts pētījums Rīgā 1936. un 1937. gadā. Doctus, Nr.5, 2014, 56.-61. lpp.​

Lībiete, I. Viesojoties Ģintermuižas psihiatrijas vēstures muzejā. Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienības Apkārtraksts. Nr.159/160, 2011, 37.-38. lpp.​